HAI MƠI HAI ĐIỀU TỐT
21-02-2011 | Nguồn: Địa lý toàn thư LBO

Long mạch tốt thì có hình phì loan vũ phụng ( Loan phụng múa lướn). Huyệt tốt thì có sự tôn trọng nhau giữa trời đất trăng sao.

Sa phong tốt thì đồn quân ủng hộ. Thủy lưu tốt  thì có hình sinh xà xuất động ( rắn sống ra khỏi động).

Long mạch tốt thì sẽ không đổi chính tinh.

Huyệt vị tốt, sa phong hung ác thì sẽ ẩn tàng trong lá chắn. Sa phong tốt , sẽ có triều có ứng, thủy lưu tốt thì như rắn bò qua đường mòn.

Long mạch tốt thì sẽ có phòng vệ, hộ tống trùng trùng, huyệt vị tốt thì tám hướng đều kín gió, sa phong tốt thì có ngàn ngọn núi cùng nhô, thủy lưu tốt thì có hình dạng cánh cung chùng.

Long mạch tốt thì có cờ xí rợp trời, huyệt vị tốt thì minh đường ngay ngắn, Thủy lưu tốt thì có ánh mặt trời chiếu xuống dòng sông tú lệ..

Long mạch tốt thì giống như hòa thượng, đạo sĩ ngồi thiền. Sa phong tốt thì như người giơ quyền. Thủy lưu tốt  thì như dây cung trên cung nỏ.

Long mạch tốt có trên có dưới. huyệt vị tốt thì có bao bọc, Sa phong tốt thì có gò có đống. Thủy lưu tốt thì có khép có khóa.

Theo: Địa Lý Toàn Thư LBO

Tin tức cùng danh mục »
Tin tức mới cập nhật »